1. Det kritiske punkt: Sammentræffende former vores liv.

Anvendelse af den første indsigt og styrkelse af dens gavnlige virkning.

Vær klar over, at dit liv har et formål, og at tingene sker af en bestemt grund.

Begynd at søge efter meningen med hver eneste begivenhed i dit liv.

Anerkend den rastløse energi som et tegn på tiltrængt forandring og større opmærksomhed. Lyt til din krop.

Indse, at det, du giver opmærksomhed vil vokse.

Læg mærke til, hvornår du føler trang til at tale med en eller anden, som måske kan hjælpe dig, med dine aktuelle spørgsmål. Hvor drejer opmærksomheden hen? Hvad har du lagt mærke til i dag?

Hav tillid til din egen proces. Lev ved at lade dig føre og ikke ved en påtvunget målsætning. Vær klar over, at du faktisk er i fuld gang med at opfylde meningen med dit liv.

 Sammenfatning af den første indsigt:

Den første indsigt handler om at vågne. vi betragter vores tilværelse og indser, at der foregår mere, end vi troede. Bag hverdagens gøremål og udfordringer aner vi det guddommeliges mystiske indflydelse - "meningsfulde sammentræf", som synes at sede os budskaber og føre os i en bestemt retning. I begyndelsen aner vi blot glimtvis disse sammentræf, mens vi farer forbi, næste uden at lægge mærke til dem. Men efterhånden begynder vi at sagtne farten og betragte disse hændelser mere opmærksomt.

Når vi er åbne og vågne, er vi bedre i stand til at opdage den næste synkronistiske hændelse. Sammentræffene synes at komme i bølger, idet de nogle gange vælter frem i hurtig rækkefølge, andre gange lader os i fred. Men vi ved, at vi har opdaget den sjælelige proces, som leder vores liv fremad. De øvrige Indsigter viser os, hvordan vi kan øge hyppigheden af denne mystiske synkronicitet og opdage den ultimative skæbne, vi føres frem imod.

 

2. Det forlængede nu: Udvidelsen af den historiske sammenhæng

At forbinde sig med den spirituelle energi.

For at udvikle os må vi, som Manuskriptet fortæller, først genetablere forbindelsen til formålet med vores overlevelse som menneskelig race. For at hele kulturen kan trives, må der en vis mængde enkeltindivider åbne sig for forestillingen om at lade intuitionen føre sig tilbage til en kontakt med det spirituelle.

Den Anden Indsigt anlægger derfor et makrokosmisk syn på vores kollektive bevidsthed, hvor vi har været optaget af at konkurrere, kontrollere og erobre. Frugterne af denne indstilling, lever vi med i dag. Kort sagt, det vi tænkte, var det vi fik.

Sammenfatning af den anden indsigt.

Den Anden Indsigt består i den erkendelse, at vores oplevelse af de mystiske, at vores oplevelse af de mystiske sammentræf i livet er et betydningsfuldt, historisk fænomen. Efter det middelalderlige verdensbilledes sammenbrud mistede vi den tryghed, som havde rod i kirkens forklaring af universet. Derfor besluttede vi kollektivt, for fem hundrede år siden, at koncentrere os om at beherske naturen. Vi satte os for at skabe en verdslig tryghed, som kunne erstatte den åndelige tryghed, vi havde mistet. For at føle os mere trygge afviste og fornægtede og fornægtede vi systematisk de mystiske aspekter af livet her på jorden. Vi opbyggede den illusion, at vi levede i et univers, som, som var fuldt forklarligt og forudsigeligt, og hvor tilfældet var uden mening. I forsøget på at bevare denne illusion var vi tilbøjelige til at benæægte alle tegn på det modsatte, at begrænse den videnskabelige forskning vedrørende paranormale hændelser og indtage en holdning, som var præget af den yderste skepsis. At udforske de mystiske sider af tilværelsen blev næsten tabu.

Men gradvis er opvågningen begyndt. Vores opvågnen drejer sig om intet mindre end at bryde med den moderne epokes verdslige tankegang og åbne vores sind for et nyt og mere sandfærdigt verdensbillede.

3. Et spørgsmål om energi

Anvendelsen af den tredje indsigt og styrkelsen af dens gavnlige virkninger.

Brug noget tid i naturen.

Øv dig i at fokusere på en plante eller et træ i hvertfald én gang i løbet af ugen, og forestil dig et bånd af lys omkring motivet.

Prøv at forskønne dine omgivelser med beskedne midler.

Læg hver dag mærke til energiens skiften og øv dig i at opbygge energien bevidst mindst én gang dagligt.

Øv dig i at se skønheden i dine venner, din familie og dine kolleger.

Sammenfatning af den tredje indsigt

 Den Tredje indsigt beskriver vores nye opfattelse, at universet består af dynamisk energi. Når vi ser på verden omkring os, kan vi ikke længere betragte tingene, som om de består af fysisk stof. Med udgangspunkt i den moderne fysiks mange opdagelser og den voksende sammenhæng med Østens visdom er vi begyndt at betragte universet som et kæmpemæssigt energifelt, en kvanteverden, hvor alle fænomener er indbyrdes forbundne og reagerer på hinanden. Fra Østens visdom ved vi, at vi selv har adgang til denne universelle energi. vi kan projicere den ud via vore tanker og hensigter og påvirke vores egen og andres virkelighed.

4. Kampen om energien

Adfærdsmodeller, som holder energien fokuseret og fritflydende.

Vær tilstede i nuet.

Vær dit autentiske jeg - vær ægte.

Vær opmærksom på dine følelser.

Lyt aktivt - gør dig klart, hvad du hører.

Vær i din Voksne jeg-tilstand.

Fokusér på hvordan du ønsker at have det.

Sig sandheden sådan, som du føler den.

Slip bindingen til kun ét resultat.

Lad mysteriet åbenbare sig.

Vær åben

Sammenfatningen af den fjerde Indsigt

Den Fjerde Indsigt består i den erkendelse, at vi mennesker ofte har afskåret os fra en indre forbindelse med den mystiske energi. Som følge heraf har vi været tilbøjelige til at føle os svage og usikre, og vi har ofte forsøgt at bygge os selv op igen ved at sikre os energi fra andre mennesker. Det gør vi ed at forsøge at styre eller manipulere med andres bevidsthed. Når det lykkes os at tiltvinge os et andet menneskes opmærksomhed, føler vi os opmuntret af den andens energi, og det gør os stærkere, men det svækker den anden. Tit og ofte modsætter andre sig denne tilranelse af deres kræfter, og derved opstår der en magtkamp. Alle konflikter i verden stammer fra denne kamp om den menneskelige energi.

 

5. Mystikernes budskab

Porte til højere bevidsthed.

Højere bevidsthed er det, der kendetegner den mystiske rejse, og den er ikke altid et resultat af åndelig disciplin eller meditativ praksis. Som vi har hørt, kan den blive udløst af nær-døds-oplevelser, oplevelser af personlige traumer eller blot ved at lukke øjnene i et øjebliks introspektion. Karakteristiske fænomener, der er alindelige ved disse tilstnde, er:

Synet af et blændende lys, ledsaget af en følelse af glæde.

Følelsen af at være absolut tryg og elsket.

Følelsen af ekstase.

En følelse af lethed, af opdrift.

En intuitiv forståelse af, hvordan universet fungerer.

Frigøre fra al dødsfrygt ved indblikket i livets fortsætten.

Når du praktiserer den direkte forbindelse med den universelle energi, er de vigtigste tegn herpå en baggrundsfølelse kærlighed (ikke knyttet til nogen bestemt genstand) og en kontakt med din indre viden eller intuition. Er kontakten ægte, vil du føle kærlighed. Ellers er du ikke forbundet med din indre kilde.

Bevidstheden i forvandling

De mest almindelige ændringer, der forekommer i tilværelse hos dem, der har mystiske oplevelser, kan sammenfattes således:

Følelsen af at være forbundet med en højere kilde.

En manglende interesse for materiel ophobning.

En øget værdsættelse af skønhed.

Øgede oversanselige evner.

En følelse af at have en mission.

Mangel på selvfølelse.

Evne til at inspirere andre.

Sammenfatning af den femte indsigt.

Den Femte Indsigt er oplevelsen af en indre forbundethed med den guddommelige energi. Ved at udforske og undersøge vores egen indre guddommelighed, kan vi hver især få personlig kontakt med den type oplevelser, vi kalder mystik. I vores søgen efter denne ændrede bevidsthedstilstand skelner vi mellem den intellektuelle beskrivelse af denne bevidsthed og bevidstheden selv. I den forbindelse er der visse tegn, der indikerer, at vi er i kontakt med den universelle energi. Oplever vi for eksempel en fysisk lethed? Føler vi os lette på fødderne, ja nærmest svævende? Er der et større liv i vore sanseoplevleser, såsom stærkere farver, dufte, smage, lyde, større skønhed? Fornemmer vi en følelse af enhed, fuldkommen tryghed? Og  frem for alt, oplever vi den bevidsthedstilstand, der kaldes kærlighed? Ikke mod nogen eller noget bestemt, men som en varig baggrundsfølelse i vores liv. Vi ønsker ikke længere blot at snakke om mystisk bevidshed. Vi har mod til at anvende disse midler for virkelig at søge efter forbindelsen til det guddommelige. Det er denne forbundethed med helhedsenergien, der løser alle konflikter. Vi har ikke længere brug for energi fra andre.

 

6. Afklaring af fortiden: Vores forældrearv og kontroldramaer.

Den Sjette Indsigt lærer os, at vi hver især udgør næste trin i evolutionen på den slægtslinje, vore forældre har skabt. Vi vil kunne opdage vores højere formål på jorden, hvis vi forstår vore forældres indsats og hvor, de løb af sporet. Ved at sammenholde det de gav os med det, de overlod til os selv at klare, kan vi få et tydeligere billede af, hvem vi selv er, og hvad meningen, vi skal gøre.

Hvad er nu grunden til, at vi ikke føler os tilfredse og fuldkomne? Den Sjette Indsigt fortæller os, at vi hæmmer vores udvikling, fordi vi hænger fast i forsøget på at styre energien ved hjælp af en proces, der kaldes et kontroldrama. Vi standser bogstaveligt talt udfoldelsen af vores egen skæbne ved at benytte et kontrolmønster, der har gentaget sig lige siden, vi var børn, istedet for at give synkroniciteten lov til at lede os.

Generelt findes der to agressive og to passive måder at styre energien på, metoder vi lærte som børn. Ved at finde frem til vores eget specifikke kontroldrama kan vi begynde at frigøre os fra dets begrænsende adfærdsmønnster. Er vi først blevet klar over, hvordan vi standser den energistrøm, der ad naturlig vej kunne føre os frem til vores højere formål, begynder vi at lære vores sande selv at kende.

Sammenfatning af den Sjette Indsigt

Den Sjette Indsigt er bevidstheden om, hvornår vi mister forbindelsen til den guddommelige energi. Ofte oplever vi, at vi i disse situationer søger tilflugt i vores personlige (og ubevidste) måde at manipulere andre ud af deres energi på. Disse manipulationer er generelt enten passive eller aggressive. De felste passive kan kaldes offer- eller stakkels-Mig holdninger: vi opfatter altid hændelserne negativt, søger hjælp hos andre, beksriver begivenhederne på sådan en måde, at andre får skyldfølelser (og tvinger dem derved til at give os os mærksomhed og energi).

 Mindre passiv er den distancerede eller reserverede strategi: vi giver utydelige svar på spørgsmål, binder os aldrig til noget, får andre til at opsøge os for at forstå os. Når andre opsøger os og prøver at regne os ud, får vi deres opmærksomhed og dermed deres energi.

Mere agressiv end disse to er den kritiske eller udspørgerens metode: vi søger at finde noget galt i det, andre gør, holder altid øje med dem. Hvis vi fanger andre i noget, vi betragter som en fejl, gør vi dem forlegne, overdrevent forsigtige, bestandig urolige over, hvad vi mon tænker. De holder øje med os ud af øjenkrogene og giver os på denne måde  og energi. Mest aggressiv er den pågående type. Vi forekommer uden kontrol, eksplosive, farlige og krigeriske. Andre holder et vågent øje med os, og på den måde får vi energi fra dem.

Da vi er tilbøjelige til at gentage vores manipuationsteknik over for alle, vi møder, og strukturere livets hændelser omkring denne devise, kan disse metoder opfattes som "kontroldramaer", gentagne mønstre, som synes at fremkalde de samme livssituationer om og om igen. Men når vi begynder at blive bevidste om vore kontroldramaer, så begynder vi også at fange os selv, hver gang vi hjemfalder til dem, og kan på denne måde bedre bevare kontakten med den indre energi. En analyse af vores tidlige barndom kan afsløre, hordan vores kontroldrama blev udviklet, men hvis vi er i stand til at tilgive dette, kan vi få øjnene op for de dybere årsager til, at vi blev anbragt i vores barndomsfamilie. Fra vore forældres styrke og de særlige vækstopgaver, som de ikke fuldførte, kan vi uddrage vores eget livstema og vores opgave eller "mission" i livet.

7. At følge strømmen

Den Syvende Indsigt fortæller os, at vi kan udvikle os bevidst. Den påpeger, at ligesom vi mennesker udvikler os fysisk, udvikler vi os også psykologisk og åndeligt. Den Syvende Indsigt viser os, hvordan man gør dette ved aktivt at følge strømmen. Fader Sanchez fortæller vores hovedperson, at første trin består i at opbygge energi, andet trin at huske sit grundlæggende livstema og tredje trin at afdække øjeblikkets mindre spørgsmål. Ved at iagtage vore tanker, dagdrømme og drømme kan vi finde frem til budskaber til os selv, som fortæller os. hvad vore spørgsmål går ud på, og hvad der vil være det næste, vi skal foretage os.

Opbygning af energi

Fader Sanchez giver nogle meget klare anvisninger på, hvordan man bevarer energien på det maksimale niveau. Udfør hans øvelser dagligt, og de vil blive en naturlig del af dit liv. Det er især vigtigt at styrke sin energi, når man er bange, forvirret eller overvældet. Men kom ikke med for hurtige forklaringer på dine følelser. Du kan have behov for en vis "stilstand" for at kunne integrere og acceptere de ting, der sker. Men når du er klar, flyt så opmærksomheden fra de negative følelser og udfør følgende trin:

Fokusér på omgivelserne eller på en smuk genstand.

Husk, hvordan tingene så ud de gange, hvor du tidligere har været fyldt med energi.

Kik efter smukke og unikke former og farver og et glødende skær omkring alle genstande.

Træk vejret dybt og bevidst ind nogle gange og hold det hver gang i fem sekunder, før du ånder ud.

Indånd skønheden omkring dig, indtil du føler dig let og glad.

Forestil dig, at hvert eneste åndedrag fylder dig op som en ballon.

Mærk energien og letheden.

Mærk efter, om du oplever kærligheden som en baggrundsfølelse.

Forestil dig, at din krop er omgivet af en vibrerende lysglorie.

Forestil dig, at du er et strålende væsen, som indånder og udånder universets energi.

Anlæg iagtagerens synsvinkel og husk, at der er et formål med alt, hvad der sker.

Læg mærke til, at tanker opleves anderledes, når man befinder sig på et højere svingningsniveau. I et kontroldrama dvæler éns tanker ved kampen. Forbundet med den højere energi føler man sig åben over for alt, hvad der måtte komme.

Stands op så tit, det er nødvendigt, for at genskabe forbindelsen.

Du bør hele tiden være fuld af energi, fuld af kærlighed... når du først har opnået denne tilstand af kærlighed, så er der intet i verden, der kan trække mere energi ud af dig, end du selv vil kunne erstatte. Energien, der strømmer ud af dig, danner i virkeligheden et vakuum, som vil trække den tilsvarende energimængde ind i dig igen.

Send energi til andre

Giv dem, du møder, din fulde opmærksomhed og energi, for de har alle et budskab til dig, og du til dem.

husk, du behøver ikke at bruge dit kontroldrama til at kappes om energien.

Husk, at den energi, der strømmer ud af dig, skaber en tilsvarende strøm, som trækker energi ind i dig, så du hele tiden bliver fyldt op igen.

 Sammenfatning af den Syvende Indsigt

Den Syvende Indsigt består i bevidstheden om, at forskellige sammentræf bestandig fører os nærmere en fuldbyrdelse af vores opgave og en forfølgelse af vores livstema. Imidlertid gror vi dag for dag ved at forstå og følge de mindre spørgsmål, som udspringer af vores generelle mål. Har vi først fået stillet spørgsmålene rigtigt, kommer svarene altid i form af nogle mystiske muligheder. Hver eneste synkronicitet efterlader os, uanset hvor ansporende den er for vores vækst, altid med et nyt hovedspørgsmål, således at vores liv kommer til at udfolde sig gennem en lang række af spørgsmål, svar og nye spørgsmål, efterhånden som vi følger vores egen spirituelle vej. Synkronistiske svar kan komme mange steder fra: fra drømme, dagdrømme, intuitive indfald og allerhyppigst fra andre mennesker, som føler sig inspirerede til at meddele os noget.

8. Den mellemmenneskelige etik: Et nyt perspektiv på forholdet til andre

Sammenfatning af den Ottende Indsigt

Den Ottende Indsigt består i erkendelsen af, at størsteparten af synkroniciteten finder sted i form af budskaber, som vi modtager fra andre mennesker, og at en ny spirituel etik i omgangen med andre vil øge denne synkronicitet. Hvis vi undlader at konkurrere med hinanden om energien og bevarer kontakten til den mystiske, indre energi, så kan vi løfte andre med vores energi ved at fokusere på skønheden i hvert eneste ansigt og se det andet menneskes højere, åndelige selv. Den energi, vi udstråler, når vi taler til dette højere selv, løfter den anden ind i en mere fuldkommen bevidsthed om, hvem han eller hun er, og hvad det er, han/hun foretager sig, og vi øger på denne måde muligheden for, at et synkronistisk budskab kan trænge igennem. Dette løft af andre bliver særligt vigtigt i gruppesammenhænge, hvor hele gruppens energi kan støtte den, der intuitivt føler trang til at sige noget. Det er også vigtigt at udfolde denne etik, når man drager omsorg for børn og er sammen med børn. For at give børn et løft må vi tale til deres højere selvs visdom og omgås dem med oprigtighed. I romantiske forhold skal man passe på, at ikke den euroriske forelskelse kommer til at erstatte kontakten til den indre, mystiske energi. Den forelskede eufori degenererer altid en magtkamp, fordi parter gør sig afhængige af at få energi fra hinanden. (i et harmonisk og smukt spirituelt forhold, giver begge lige meget, som de "tager" og dermed bliver det win win og et fundament at blive stærkere af)

9. Den frembrydende kultur

Sammenfatning af den Niende Indsigt

Den Niende Indsigt består i bevidstheden om hvordan evolotionen vil komme til at forme sig, hvis vi lever de andre otte Indsigter. Efterhånden som synkroniciteten tiltager, vil vi blive løftet op til højere og højere energimæssige svingningsniveauer. På vores vej frem mod vores sande mission vil vi endvidere ændre erhverv eller beskæftigelse eller skabe vores eget firma for at komme til at arbejde inden for det område, der inspirerer os mest. For manges vedkommende vil dette arbejde gå ud på at automatisere produktionen af de grundlæggende ivsfornødenheder og tjenesteydelser: mad (ud over den, der dyrkes personligt), tag over hovedet, tøj, transportmidler, medieadgang, fritidsaktiviteter. Denne automatisering vil blive godtaget, fordi de fleste af os ikke længere vil opfatte disse foretagender som vores livsarbejde. Adgangen til disse goder vil ikke blive misbrugt, eftersom vi hver især via synkroniciteten vil følge vores egen udviklingsvej og kun vil forbruge det nødvendige.

Udøvelsen af tiende, dvs. at give til andre, som giver os spirituelt indsigt, vil supplere vores indkomst og frigøre os fra de stramme arbejdsmønstre. Til sidst vil behovet for penge helt forsvinde, fordi de frit tilgængelige energikilder og varige goder tillader automatiseringen at blive total. Efterhånden som evolutionen fortsætter, vil den synkronistiske vækst øge vores svingningstakt frem til det punkt, hvor vi bryder igennem dimensionen for livet efter døden, blander denne dimension med vores egen og afslutter fødsel/død/cyklussen.

 

Kommentarer

16.01.2021 09:28

Eva

Sikke en fin måde du har beskrevet de 9 indsigter. Du holder dem utrolig klart og forsøger ikke at tilpasse eller ændre noget. Tak for dig. Tanker Eva

16.01.2021 09:51

René Johnsen

Tak
Og tak for dig 🙏
René Johnsen